KONTAKTY

Petra Ševečková Gold Cuvee
Cintorínska 660 7/A
Limbach 90091
tel: +421 948 470 460
info@darceky-vino.sk
web: www.darceky-vino.sk
číslo učtu: Sk0283605207004206453732

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky darceky-vino.sk

Obchodné podmienky

1. www.darceky-vino.sk sa zaväzuje dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie pri registrácii, prípadne vyplnení objednávky. V prípade, ak www.darceky-vino.sk nebude môcť tovar z technických alebo iných dôvodov zákazníkovi dodať, bude zákazníka neodkladne o tejto skutočnosti informovať.

 

2. Petra Ševečková Gold Cuvee  ďalej len prevádzkovateľ www.darceky-vino.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi do 7 dní od objednania tovaru, od úhrady / pri platbe vopred / za predpokladu, že objednaný tovar je zobrazený na www.darceky-vino.sk "skladom".  V prípade, že sa dodacia lehota objednaného tovaru predĺži, napríklad z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, prípadne ak je uvedené, že tovar je na objednávku, budeme o tejto skutočnosti zákazníka bezodkladne informovať.

 

3. Ku každému tovaru zakúpenému na www.darceky-vino.sk je pri jeho dodaní zákazníkovi priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako daňový a záručný doklad - dodaný prostredníctvom emailu.

 

4. Po odoslaní objednávky bude na Vašu e-mailovú adresu zaslaná informácia o prijatí objednávky. Po overení objednávky Vám budú priebežne zasielané údaje o priebehu vybavenia, o cene zásielky a o odoslaní zásielky. V prípade, ak nedostanete tieto informácie, skontrolujte si nevyžiadanú poštu vo Vašej schránke, prípadne priamo na poštovom serveri u Vášho poskytovateľa e-mailovej služby. Taktiež si skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu, prípadne či vaša e-mailová schránka nie je plná. Toto sú najčastejšie prípady, prečo nedostanete potvrdenie o objednávke. V prípade, že všetko bolo zadané správne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

 

5. Pri dodaní si zákazník musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.

 

6. V prípade uplatnenia reklamácie neskôr, platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku.

 

7. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nevhodným skladovaním (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, …), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

 

8. Uvádzané ceny prepravy sú platné v rámci Slovenska. Poštovné do zahraničia sú kalkulované osobitne.

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese dodávateľa.

b) Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi zákazník dodávateľovi čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí 
» v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho zákazník na adresu dodávateľa na vlastné náklady 
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý 
» tovar musí byť kompletný
» tovar zašle zákazník doporučene a poistený, nie na dobierku

c) Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť písomnou formou.

d) V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za vrátený tovar v lehote do 7 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet zákazníka určený zákazníkom.

e) Dodávateľ vráti pri platnom odstúpení od zmluvy zákazníkovi kúpnu cenu zaplatenú za tovar, prípadne zníženú cenu z dôvodu opotrebenia alebo nekompletnosti. Náklady na objednanie, dodanie a vrátenie tovaru znáša zákazník. Iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, znáša náklady spojené s objednávkou, dodaním a vrátením tovaru dodávateľ. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke dodávateľa.

f) Za náklady na objednanie uvedené v bode f) sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru.

g) V prípade, že zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bodoch a, b, c, všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

h) Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať  zákazníka a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený zákazníkom.

 

Ceny a dodacie podmienky

 

9. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Dodávateľ sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR.

 

10. Kúpna cena tovarov ponúkaných dodávateľom prostredníctvom www.darceky-vino.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

 

11. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.darceky-vino.sk tým, že nové ceny tovarov sú pre zákazníka platné dňom ich uverejnenia na www.darceky-vino.sk . Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už zákazníkom objednaný. V prípade, ak sa na www.darceky-vino.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- Eur" alebo "1,-Eur", dodávateľ nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže zákazníkovi ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak zákazník v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

12. Zákazník sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje a adresu, fakturačné údaje, tiež správny e-mail a tel. číslo. Zákazník sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť.

 

13. Vyhradzujeme si právo požadovať platbu vopred v týchto podmienkach:

  • pri objednávke zákazníkom, ktorý v minulosti zásielku na dobierku neprevzal
  • pri objednávke nad 300 €
  • pri objednávke mimo územie SR

 

14. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prijatú objednávku na základe bodu 13. , alebo ak objednávka nespĺňa potrebné náležitosti.

 

15. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie doručenia, alebo stratu zásielky spôsobenú doručovateľom.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

16. Zákazník nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

 

17. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým zmiernou cestou; v prípade, ak zmluvné strany nevyriešia spor zmierlivou cestou obrátia sa na vecne a miestne príslušný súd podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).

 

18. Ak má zákazník sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. § 37e zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (zák. č. 97/1963 Zb. ZMPSP v znení neskorších predpisov) je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný slovenský súd.

 

19. Ak má zákazník sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR avšak v rámci EU, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. oddielu 7 článku 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný slovenský súd.

 

20. Tieto OP sú spracované v súlade s príslušnými ust. OBZ, OZ, zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. č. 250/2007 Zz. v znení neskorších predpisov), zákonom o elektronickom obchode (zák. č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (zák. č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

 

21. Tieto OP  nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na www.darceky-vino.sk 2018

 

Ochrana osobných údajov

1. Vyplnením registračných údajov, prípadne údajov v objednávke a ich následným odoslaním dáva zákazník súhlas na ich spracovanie.

 

Prevzatím týchto údajov sa  prevádzkovateľ zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov a použiť ich výhradne na evidenciu a spracovanie v prevádzkovateľovi. Súhlas na spracovanie osobných údajov dáva zákazník na dobu neurčitú.

 

V prípade, ak zákazník požiada o vyradenie údajov z databázy, budú všetky osobné údaje vymazané. Registrovaný zákazník je povinný oznámiť centru spracovania údajov na info@darceky-vino.sk zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov uvedených v profile, prípadne ich sám aktualizovať a zmeniť podľa aktuálnej skutočnosti. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných alebo firemných údajov.

 

2. Každý zákazník je oprávnený písomne požiadať prevádzkovateľa  o poskytnutie informácií o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané, má právo k ich prístupu a v prípade porušenia svojich práv má možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Zákazník je povinný poskytovať len úplné a pravdivé údaje o svojej osobe, firme.

3. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy. Táto žiadosť musí byť písomná, zaslaná na email info@darceky-vino.sk s predmetom správy uvedeným ako „žiadosť o vymazanie osobných údajov z databázy.“

NzAwY