KONTAKTY

Gold Cuvee s.r.o.
Cintorínska 660 7/A
Limbach 90091
tel: +421 951 185 040
info@darceky-vino.sk
web: www.darceky-vino.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky darceky-vino.sk

Obchodné podmienky

Pre maloobchodné podmienky neexistujú žiadne obmedzenia nákupu okrem minimálneho veku 18 rokov.
Pre nakupovanie v maloobchode sa nemusíte registrovať.

1. www.darceky-vino.sk sa zaväzuje dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie pri registrácii, prípadne vyplnení objednávky. V prípade, ak www.darceky-vino.sk nebude môcť tovar z technických alebo iných dôvodov zákazníkovi dodať, bude zákazníka neodkladne o tejto skutočnosti informovať.

 

2. Gold Cuvee s.r.o.  ďalej len prevádzkovateľ www.darceky-vino.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskor do 7 dní, (zvyčajne do 48 hodín) od objednania tovaru, od úhrady / pri platbe vopred / za predpokladu, že objednaný tovar je zobrazený na www.darceky-vino.sk "skladom".  V prípade, že sa dodacia lehota objednaného tovaru predĺži, napríklad z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, prípadne ak je uvedené, že tovar je na objednávku, budeme o tejto skutočnosti zákazníka bezodkladne informovať.

 

3. Ku každému tovaru zakúpenému na www.darceky-vino.sk je pri jeho dodaní zákazníkovi odoslaná  emailom faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako daňový a záručný doklad.

 

4. Po odoslaní objednávky bude na Vašu e-mailovú adresu zaslaná informácia o prijatí objednávky. Po overení objednávky Vám budú priebežne zasielané údaje o priebehu vybavenia, o cene zásielky a o odoslaní zásielky. V prípade, ak nedostanete tieto informácie, skontrolujte si nevyžiadanú poštu vo Vašej schránke, prípadne priamo na poštovom serveri u Vášho poskytovateľa e-mailovej služby. Taktiež si skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu, prípadne či vaša e-mailová schránka nie je plná. Toto sú najčastejšie prípady, prečo nedostanete potvrdenie o objednávke. V prípade, že všetko bolo zadané správne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

 

5. Pri dodaní si zákazník musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.

 

6. V prípade uplatnenia reklamácie neskôr, platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku.

 

7. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nevhodným skladovaním (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, …), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

 

8. Uvádzané ceny prepravy sú platné v rámci Slovenska. Poštovné do zahraničia sú kalkulované osobitne.

9. Pri produktoch " na objednávku" je potrebná platba vopred. 

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
- bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GOPAY;

- bezhotovostne platobnou kartou;

- v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere vo výdajni zásielok alebo pri doručovaní kuriérskou spoločnosťou

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese dodávateľa.

b) Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi zákazník dodávateľovi čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí 
» v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho zákazník na adresu dodávateľa na vlastné náklady 
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý 
» tovar musí byť kompletný
» tovar zašle zákazník doporučene a poistený, nie na dobierku

c) Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť písomnou formou.

d) V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za vrátený tovar v lehote do 7 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet zákazníka určený zákazníkom.

e) Dodávateľ vráti pri platnom odstúpení od zmluvy zákazníkovi kúpnu cenu zaplatenú za tovar, prípadne zníženú cenu z dôvodu opotrebenia alebo nekompletnosti. Náklady na objednanie, dodanie a vrátenie tovaru znáša zákazník. Iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, znáša náklady spojené s objednávkou, dodaním a vrátením tovaru dodávateľ. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke dodávateľa.

f) Za náklady na objednanie uvedené v bode f) sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru.

g) V prípade, že zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bodoch a, b, c, všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

h) Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať  zákazníka a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený zákazníkom.

 

Ceny a dodacie podmienky

 

9. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Dodávateľ sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR.

 

10. Kúpna cena tovarov ponúkaných dodávateľom prostredníctvom www.darceky-vino.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

 

11. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.darceky-vino.sk tým, že nové ceny tovarov sú pre zákazníka platné dňom ich uverejnenia na www.darceky-vino.sk . Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už zákazníkom objednaný. V prípade, ak sa na www.darceky-vino.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- Eur" alebo "1,-Eur", dodávateľ nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže zákazníkovi ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak zákazník v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

12. Zákazník sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje a adresu, fakturačné údaje, tiež správny e-mail a tel. číslo. Zákazník sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť.

 

13. Vyhradzujeme si právo požadovať platbu vopred v týchto podmienkach:

 • pri objednávke zákazníkom, ktorý v minulosti zásielku na dobierku neprevzal
 • pri objednávke nad 300 €
 • pri objednávke mimo územie SR

 

14. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prijatú objednávku na základe bodu 13. , alebo ak objednávka nespĺňa potrebné náležitosti.

 

15. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie doručenia, alebo stratu zásielky spôsobenú doručovateľom.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

16. Zákazník nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

 

17. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým zmiernou cestou; v prípade, ak zmluvné strany nevyriešia spor zmierlivou cestou obrátia sa na vecne a miestne príslušný súd podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).

 

18. Ak má zákazník sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. § 37e zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (zák. č. 97/1963 Zb. ZMPSP v znení neskorších predpisov) je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný slovenský súd.

 

19. Ak má zákazník sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR avšak v rámci EU, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. oddielu 7 článku 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný slovenský súd.

 

20. Tieto OP sú spracované v súlade s príslušnými ust. OBZ, OZ, zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. č. 250/2007 Zz. v znení neskorších predpisov), zákonom o elektronickom obchode (zák. č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (zák. č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

 

21. Tieto OP  nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na www.darceky-vino.sk 2021

 

Ochrana osobných údajov

 

22.  Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu Podmienky ochrany osobných údajov GDPR - bod 2.1 Podmienky ochrany osobných údajov GDPR

23. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES 

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


24 DORUČOVANIE
 Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho. 

 

2.1 Podmienky ochrany osobných údajov GDPR

 

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

  • 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Gold Cuvee s.r.o. (ďalej len "správca").
  • 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Cintorínska 7/A, 90091 Limbach, Slovensko, IČO: 46505091,
  • 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Google Ireland Limited (správca reklamného prostredia google adwords a google analitics), GLS s.r.o.(prepravca objednávok, EASY START s.r.o. (účtovná spoločnosť).

 

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 • 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu info@darceky-vino.sk

 

 • 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  22. 5.2021 na eshope www.darceky-vino.sk

 

 

ODYwZD